Functieprofiel Vrijwilliger Soortenbeheer

ALGEMEEN

Plaatselijk zijn er groepen vrijwilligers actief die zich bezighouden met het beheer van faunasoorten zoals weidevogels en steenuilen. De groep werkt in een door hen zelf afgebakend gebied samen met boeren en buitenlui. De vrijwilligers voeren de werkzaamheden zelfstandig uit in overleg met de eigenaar / pachter. De groep heeft een coördinator die de werkzaamheden plant en de groep begeleidt. De groep wordt ondersteund door Landschap Overijssel met kennis en hulpmiddelen.

De vrijwilliger van de lokale werkgroep soortenbeheer voert zelfstandig beheerwerkzaamheden uit in samenwerking met de andere leden van de werkgroep en de coördinator. De beheerwerkzaamheden zijn vaak beperkt tot een specifieke groep (weidevogels, akkervogels) of een soort (steenuilen, bevers). Het beheer is vaak een combinatie van inventarisatie en biotoopbeheer.

OMSCHRIJVING

Taken:

 • Voert werkzaamheden uit overeenkomstig de werkafspraken
 • Onderkent de ecologische eisen die de soorten stellen aan het terrein en leefomgeving
 • Draagt kennis en vaardigheden over die nodig zijn om het werk goed te kunnen doen
 • Regelt administratieve zaken rond het werk
 • voorbeeld Weidevogels: gaat het om zoeken en markeren (en evt verplaatsen) van nesten, overleg met de boer over nestlocaties en de planning van maaien en beweiden, volgen van het broedsel, nemen van maatregelen tav predatoren. Hij neem zo nodig maatregelen ter bescherming van het broedsel, en geeft locatie, soort en andere gegevens aan de beheer- of mozaïekregisseur. Hij overlegt met de boer over mogelijkheden voor aanpassen waterpeil en uitrijden van ruige mest.
 • Voorbeeld Steenuilen: ophangen, controleren, repareren en schoonmaken nestkasten, ringen kuikens en verzorgen ringadministratie, bijhouden registratie nestlocaties, nestgebruik en nestresultaat en doorgegeven gegevens. Zoeken nieuwe locaties.

Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:

 • Je hebt een praktische instelling
 • Je weet mensen te informeren en te motiveren
 • Je hebt kennis van natuur&landschap
 • Je bent initiatiefrijk

Wat wij bieden:

 • WA-verzekering en bemiddeling bij declaraties gemeentelijke vrijwilligersverzekering
 • Vergunning voor betreden niet publiekstoegankelijke terreinen
 • Dienstkleding in bruikleen:
 • Pet
 • Arbo-materialen in eigendom: laarzen tegen kostprijs
 • Aanbod voor gratis donateurschap van Landschap Overijssel voor een jaar
 • weidevogelavond
 • aanbod aan interne scholing