Functieprofiel Vrijwilliger Landschapsbeheer

ALGEMEEN

Plaatselijk zijn er groepen vrijwilligers actief die zich bezighouden met landschapsbeheer. De groep werkt in een door hen zelf afgebakend gebied, op terreinen van LO, maar ook op terreinen van andere terreinbeherende organisaties en andere grondeigenaren zoals overheden, boeren en buitenlui. De vrijwilligers voeren de werkzaamheden zelfstandig uit in overleg met de eigenaar / terreinbeheerder. De groep heeft een coördinator die de werkzaamheden plant en de groep begeleidt. De groep wordt ondersteund door Landschap Overijssel met kennis en gereedschap.

De vrijwilliger Landschapsbeheer voert zelfstandig beheerswerkzaamheden uit, in samenwerking met de andere medewerkers. De beheerswerkzaamheden kunnen beperkt zijn tot onderhoud aan 1 specifiek landschapselement zoals beheer hoogstamboomgaarden, knotbomenbeheer, hakhoutbeheer, wandelpaden/ ommetjes beheer, heidebeheer, beheer van bos en houtwal. Andere groepen verrichten onderhoud aan meerdere elementen en daarbij horen ook onderhouden van heggen, maaien, hooien van grasland, onderhouden poelen, beken en sprengen, onderhoud aan beschoeiingen en herstellen van cultuurmonumenten in het veld (o.a. grafheuvels, grenspalen).

De groepen vrijwillig landschapsbeheer worden ondersteund of aangestuurd door de medewerker vrijwillig landschapsbeheer en/of de coördinator vrijwilligerswerk van Landschap Overijssel

OMSCHRIJVING

Taken:

 • Je voert werkzaamheden uit conform de werkinstructie
 • Je onderkent de ecologische eisen die flora- en faunasoorten stellen aan terrein en landschapselementen en past het beheer daarop aan. Je neemt de condities van het terrein in acht t.a.v. behoud van flora en fauna
 • Je gebruikt het gereedschap op de voorgeschreven wijze; Je past bij gebruik van gereedschap de ARBO regels en de gebruiksinstructie toe; Je Reinigt het gereedschap na gebruik
 • Je overlegt met werkgroepsleden en coördinator over wijze van werken
 • Je onderhoudt kennis en vaardigheden die nodig om het werk goed te doen
 • Je rapporteert aan coördinator knelpunten, incidenten en resultaten

Wat wij vragen aan competenties en beschikbaarheid:

 • Je hebt een praktische instelling
 • Je weet mensen te motiveren en te begeleiden
 • Je hebt kennis van natuur&landschap
 • Je bent initiatiefrijk

Wat wij bieden:

 • Adviezen op het gebied van beheer van natuur&landschap, groepsorganisatie, netwerk, communicatie
 • Aanbod voor deelname aan Natuurwerkdag
 • Uitleen gereedschap en arbomiddelen via gereedschapsdepots
 • Arbo-materialen in eigendom: laarzen tegen kostprijs, handschoenen
 • Materiaal in bruikleen:
 • Pet
 • WA-verzekering en bemiddeling bij declaraties gemeentelijke vrijwilligersverzekering
 • Aanbod voor gratis donateurschap van Landschap Overijssel voor een jaar
 • Kapavond
 • Aanbod aan interne scholing of het gebied van techniek, natuur en landschapsbeheer en groepswerk