Wij werken samen met Landschap Overijssel

Vrijwilligerswerk voor het landschap in Overijssel

Het landschap van Overijssel is het resultaat van een eeuwenlang proces van menselijk ingrijpen. Eerst vooral door boeren met als doel het land beter bewerkbaar te maken. Tegenwoordig zijn er veel verschillende doeleinden: ruilverkavelingen, stedenbouw, wegenbouw, natuurontwikkeling, recreatie, waterberging en uiteraard ook de landbouw. Het onderhoud aan de bijzondere en kenmerkende kleine landschapselementen en de zorg voor specifieke soorten wordt daarbij steeds meer uitgevoerd door vrijwilligersgroepen. Deze groepen hebben een belangrijke invloed op de kwaliteit van de omgeving. Niet alleen door het beheren en behouden van groene gebieden en van de dier- en plantensoorten, maar ook op maatschappelijk gebied (betrekken van zorgcliënten, mensen zonder baan, e.d.), bij de werkzaamheden en bij beleidsvorming (bescherming van landschapselementen, kapvergunningen e.d.). Samenwerking tussen verschillende partijen (lokale vrijwilligersgroepen, overheid en natuurorganisaties) versterkt zo de lokale leefbaarheid. Landschap Overijssel wil graag een bijdrage leveren aan de versterking van die leefbaarheid, waarin ruimte is voor natuur, cultuurhistorie, betrekken van mensen die extra aandacht nodig hebben. Ons doel is om landschap in de provincie Overijssel duurzaam te behouden en dat willen we doen met actieve betrokkenheid van de mensen zelf. Samen met jullie, dus.

Waarom samenwerken met Landschap Overijssel?

Landschap Overijssel ziet zich als de belangenbehartiger voor het vrijwilligerswerk in natuur&landschap in de provincie Overijssel. Een stevig netwerk is de basis van een helder gezicht. Naar mensen om ons heen: zowel potentiële klanten, potentiële vrijwilligers, als de politiek. Wij willen graag dat de vrijwilligersgroepen weten wat Landschap Overijssel kan betekenen, wat ons aanbod aan ondersteuning is en wat ons bindt. Wij willen waar mogelijk maatwerk leveren en ons aanbod vernieuwen en verbeteren. Dat kan indien wij een goed overzicht hebben van jullie behoefte aan ondersteuning en van jullie werkzaamheden, ambities en wensen. Zodat het werk buiten in de knotbomen, op de heide en naast de poel zonder zorgen voort kan gaan. Wij willen ook het vrijwilligerswerk stevig positioneren in de provincie Overijssel om de continuïteit van het werk te garanderen. Voor het verlenen van ondersteuning ontvangt Landschap Overijssel jaarlijks een bijdrage van de Provincie Overijssel en een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Wij willen helder communiceren aan deze instellingen én aan het Overijssels publiek en bedrijfsleven welke enorme bijdrage vrijwilligersgroepen leveren aan het landschap. Immers: zonder jullie bijdragen zou het landschap er heel anders uitzien! Door onze verbondenheid te formaliseren kunnen wij hier nog beter op inspelen. Vandaar onze vraag om onderstaand formulier in te vullen.

Voordelen van aansluiting bij Landschap Overijssel

Advies / ondersteuning / informatie

 • Hulp bij de start van nieuwe groep; aanbod van begeleiding (door mentoren) bij de eerste werkdagen. De groepen ontvangen een informatiemap met daarin o.a.: overeenkomst, (aanzet tot) arbo­plan, informatie over Landschap Overijssel, kaarten van het werkgebied, informatie over inzet van Maatschappelijke Stagiaires. Hulp bij werven van nieuwe vrijwilligers
 • Mogelijkheid tot deelname aan de Natuurwerkdag om de bekendheid van de groep te vergroten, deelnemers en nieuwe vrijwilligers te werven en (extra) werk­zaam­heden te laten uitvoeren.
 • Mogelijkheid tot advies over arboplannen, beheerplannen, weidevogel­gebieds­plan­nen en herinrichtingmaatregelen met ecologische component. Hulp bij zoeken / aanvragen van subsidies hiervoor.
 • Informeren over actuele ontwikkelingen en nieuwtjes m.b.t. (vrijwilligerswerk in) natuur&landschap via digitale nieuws­brieven, website en andere (sociale) media.
 • Jaarlijks worden vrijwilligersbijeenkomsten zoals de Kapavond, de Weide­vogel­avond en diverse andere doelgroepgerichte bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Maar ook om hen bij te scholen, te informeren over nieuwe ontwikkelingen of om een seizoen te openen dan wel af te sluiten.

Faciliteiten

 • Aangesloten groepen kunnen kosteloos materiaal lenen: weidevogel­beschermings­materialen, voorlichtings­materialen, gereedschap en arbomiddelen. Vanuit drie depots wordt materiaal uitgeleend: Deventer, Dalfsen en De Lutte. Wij vragen een bijdrage in de kosten voor materieel waarvoor brandstof nodig is.
  Niet-aangesloten groepen krijgen altijd een rekening voor het lenen van gereedschap en ander materiaal (voor onderhoud en afschrijving).

Korting

 • Mogelijkheid om arbo-materiaal (laarzen, handschoenen, helmen, e.d.) tegen kostprijs aan te schaffen.
 • Nieuwe vrijwilligers krijgen het aanbod om één jaar gratis beschermer te worden van Landschap Overijssel*).
 • Vrijwilligers van een aangesloten groep kunnen met korting deelnemen aan cursussen en themadagen. Met de cursussen wordt kennis over natuur&landschap en vaardigheden met betrekking tot het monitoren of beheer daarvan overge­dra­gen. De cursist krijgt (in de meeste gevallen) informatiemateriaal mee naar huis.

Bemiddeling

 • Bemiddelen van nieuwe vrijwilligers die zich bij Landschap Overijssel aanmelden. Bemiddeling van maatschappelijke stagiaires en betrekken van leerlingen van basisscholen die kunnen helpen bij de activiteiten van de vrijwilligersgroep (via ons adoptieprogramma ‘Je school kan de boom in!’ en via Groene Maatschappelijke stages / Betrokken Bij Buiten).
 • Bemiddelen tussen vrijwilligersgroep en terreineigenaren bij het zoeken van mogelijke werkplekken. Bemiddelen tussen vrijwilligersgroep en met overheden, terreineigenaren, omwonenden, naburige instanties etc. in conflictsituaties. Contacten m.b.t. de gemeentelijke vrijwilligersverzekeringen bij ongevallen en ongelukken, zodat de afhandeling soepel kan verlopen.

Voorwaarden voor aansluiting bij Landschap Overijssel

 • De vrijwilligersgroep bestaat uit tenminste twee personen en heeft een contact­persoon. Er wordt toestemming gegeven de gegevens van de contactpersoon (naam, adres, telefoonnummer én e-mail adres) op te nemen in het adressen­bestand van Landschap Overijssel. Contactgegevens van overige vrijwilligers worden doorgegeven en opgenomen in ons bestand. Er wordt nooit zonder toestemming adressen doorgegeven aan derden. Alle (nieuwe) vrijwilligers kunnen 1 jaar gratis beschermer worden van Landschap Overijssel*).
 • De vrijwilligersgroep voert werkzaamheden uit in of ten behoeve van natuur & landschap / soortenbeheer met een frequentie van tenminste 1 x per jaar. De werkzaamheden zijn in het belang van natuur&landschap en worden op een ecologisch verantwoorde wijze en binnen wettelijke kaders uitgevoerd. Het beheer is gericht op het instandhouding en versterking van natuur/flora/fauna, landschappelijke en/of cultuurhistorische waarden. Er is ruime aandacht voor inheemse beplanting.
 • De werkgroep heeft toestemming van de terreineigenaar en of grondgebruiker voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
 • De groep dient te beschikken over een arboplan en de Arbo- en veiligheidsrichtlijnen na te leven. Het arboplan wordt regelmatig bekeken en waar nodig herzien
 • De vrijwilligersgroep gaat met zorg om met de verstrekte materialen en kent ook de voorwaarden die Landschap Overijssel stelt voor het uitlenen van gereedschap.
 • De vrijwilligersgroep vult jaarlijks de door Landschap Overijssel toegestuurde vragenlijst in. En namenlijst met nieuwe en bijgewerkte adressen wordt dan bijgevoegd. De informatie en eventueel beeldmateriaal van de groep mag gebruikt worden voor communicatieve uitingen van Landschap Overijssel na overleg met uw groep.
 • De zelfstandige werkgroep plant zelf zijn werkzaamheden, onderneemt zelf initiatieven en is verantwoordelijk voor zijn activiteiten.

Als de vrijwilligersgroep voldoet aan de gestelde criteria kan zij zich aansluiten bij Landschap Overijssel. Met een nieuwe groep zal eerst een kennismakingsgesprek worden gevoerd met bovenstaande punten als leidraad. De nieuwe groep ontvangt een welkomstpakket met daarin informatie over Arbo, verzekeringen en aanbod van cursussen.

*) Na 1 jaar gratis beschermerschap stopt het abonnement automatisch. Je wordt uitgenodigd om het beschermerschap duurzaam te verlengen.

Wij werken samen met Landschap Overijssel voor het landschap in OverijsselWij werken samen met Landschap Overijssel *